Certifiering av personer

Varför certifiering av personer?

En certifiering utförd av SERENO Certifiering visar att en person har

– relevant kompetens 

– förmåga att uppfylla krav i föreskrifter eller kravspecifikationer 

Certifieringen ger förtroende hos kunder och övriga intressenter

Den som är certifierad av oss har ett arbetssätt, lämplighet samt förmåga att leverera tjänster på ett professionellt sätt, så att kundernas och övriga intressenters krav och behov uppfylls.

Certifieringskonceptet bygger på de certifierade personernas kunders och övriga intressenters förtroende för certifikatet och deras tilltro till att certifieringsorganet agerar för de personcertifierades kunder och övriga intressenters bästa.

Vilka är vi?

SERENO Certifiering AB är ett certifieringsorgan som bedömer personers kompetens och förmåga att uppfylla specificerade krav.

-Vi bygger vår verksamhet på tillit och trovärdighet.

-Vi företräder främst dina kunder och andra intressenter.

Detta uppnår vi genom:

– inhämtande av väl specificerat underlag avseende personernas kompetens och erfarenhet

– kompetenta examinatorer och bedömare med engagemang, integritet och civilkurage

– process för noggrann granskning före beslut om att utfärda certifikat

– uppföljning av den certifierade personens fortsatta förmåga att uppfylla krav under certifikatets giltighetstid och att den certifierade personen tillgodogör sig kompetens utifrån eventuella tillkommande regler inom aktuellt område

Vad gör vi?

Vi granskar och bedömer personer och deras kompetens i enlighet med föreskrifter eller generellt accepterade kravspecifikationer.

Då personer bedöms vara erforderligt kompetenta och ha förmåga att uppfylla aktuell föreskrift/kravspecifikation utfärdas ett certifikat.

Hur gör vi?

I samband med att avtal om personcertifiering tecknas, bedöms engagemang och insikt hos den person som avses certifieras.

Enligt en specificerad process kontrolleras personens kompetens, erfarenhet och lämplighet för uppgiften. Praktiska prov genomförs där så är specificerat.

Rapport över resultat av examination tillställs certifieringsfunktionen som efter granskning och bedömning av underlaget beslutar beträffande utfärdande av certifikat.

Vi inhämtar regelbundet information om personens kompetens och agerande för att fortlöpande kunna bedöma om den certifierade uppfyller kraven i aktuell föreskrift/
kravspecifikation. Vi granskar t ex rapporter från kundklagomål och synpunkter från myndigheter. Dessutom genomför vi både föranmälda och oanmälda uppföljningar i fältarbete.

Vad får du?

Du får ett certifikat som marknaden och andra intressenter har tilltro till.

Vad får dina kunder och andra intressenter?

Certifikatet ger dina kunder och andra intressenter förtroende för din kompetens, erfarenhet och förmåga att uppfylla de aktuella kraven. Detta hjälper dina kunders och andra intressenters val av leverantör och samarbetspartner. Din kunder får också en kompetent och oberoende  samtalspartner.

Vad förväntar vi oss av dig?

Av dig och din organisation kräver vi:

– Engagemang och insikt inom det område som certifieringen avser

– Återkoppling till oss om dina åtaganden inom aktuellt kompetensområde

– Att du informerar kunder och andra intressenter om att synpunkter på din verksamhet kan lämnas till SERENO Certifiering

– Att du redovisar uppgifter om förändringar i din verksamhet och i din organisation som påverkar certifieringen